^ Powrót na górę

 

 

PCPR szuka rodziców zastępczych

Rozmiar tekstu:

pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Żeby nimi zostać lub móc prowadzić rodzinny dom dziecka, trzeba spełnić kilka warunków.

Rodzicem zastępczym może być osoba, która nie jest i nigdy nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej (ani też władza rodzicielska nie jest jej ograniczona czy zawieszona), nie ma ograniczonych zdolności do czynności prawnych, wypełnia obowiązek alimentacyjny (o ile takowy wynika z tytułu egzekucyjnego), daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, stale przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe.

Zdolność do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem musi być potwierdzona zaświadczeniem lekarskim, wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawioną przez psychologa. Ponadto kandydat na rodzica zastępczego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.

Szczegółowych informacji na temat rodzin zastępczych udziela PCPR w Sieradzu – pl. Wojewódzki 3, II piętro, pokój nr 211. Tel. 43 827 18 07 lub 43 822 43 77.

T.O.

plakat