^ Powrót na górę

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 roku

Rozmiar tekstu:

pomoc prawna
Znamy już nazwiska prawników, którzy od 1 stycznia 2019 roku udzielać będą nieodpłatnych porad prawnych w powiecie sieradzkim. Zgodnie z nowelizacją przepisów, realizować oni będą również poradnictwo obywatelskie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sieradzkim w roku 2019:

1. Starostwo Powiatowe w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, parter, pokój nr 1, tel. 43 822 05 01, wew. 303 i 304. Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 11:30 – 15:30:

– radca prawny Magdalena Śliwińska; w razie nieobecności zastępować ją będzie radca prawny Marcin Paduch,

– adwokat Anita Śniadek-Król, w razie nieobecności zastępować ją będzie adwokat Krzysztof Żelechowski.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, ul. 3 Maja 29, 98-290 Warta, tel. 43 829 41 21. Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 11:30 – 15:30:

– radca prawny Zbigniew Szuplak, w razie nieobecności zastępować go będzie radca prawny Grażyna Lisiecka.

– adwokat Filip Iwaszkiewicz, w razie nieobecności zastępować go będzie adwokat Małgorzata Branicka.

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach, pl. Sulwińskiego 31, 98-235 Błaszki, tel. 43 829 20 88. Czynne: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 13:00 – 17:00, czwartek, piątek w godz. 8:00 – 12:00:

– radca prawny Mariusz Wawrzyniak.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie sieradzkim w roku 2019:

1. Starostwo Powiatowe w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, parter, pokój nr 1, tel. 43 822 05 01, wew. 303 i 304. Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 11:30:

– aplikantka radcowska Marta Nowak.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, ul. Szeroka 1/7, 98-270 Złoczew, tel. 43 820 22 12. Czynne: poniedziałek – piątek w godz. 12:30 – 16:30:

– aplikantka radcowska Marta Nowak.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod numerem: 43 822 05 01 do 09, wew. 303 i 304.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r. poz. 1824), może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) informowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

– prawach i obowiązkach obywatelskich,

– działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

– mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,

– możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

– dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

T.O.