Wsparcie dla zagrożonych bezrobociem

Rozmiar tekstu:

kswp
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wkrótce rozpocznie nabór zgłoszeń do projektu „Szansa na nowy start”. Jest on skierowany do 60 mieszkańców województwa łódzkiego, zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Uczestnikami projektu „Szansa na nowy start” mogą zostać osoby jeszcze zatrudnione (zarówno na umowy o pracę, jak i na umowy cywilnoprawne), ale przewidziane do zwolnienia oraz takie, które straciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Osobom takim KSWP proponuje dwie ścieżki: przekwalifikowanie i samozatrudnienie. Pierwsza obejmuje doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia i staże, a druga – doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenie z działalności gospodarczej oraz doradztwo indywidualne w zakresie sporządzania biznesplanu. KSWP zapewnia doświadczonych doradców, trenerów i wykładowców, bezpłatne materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, stypendium szkoleniowe i stażowe, wsparcie finansowe i pomostowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji można uzyskać w biurach projektu w Piotrkowie Trybunalskim (plac Kościuszki 7, tel. 44 647 48 08 i 44 741 75 00) oraz w Łodzi (ul. Inżynierska 1/3, tel. 42 298 66 00 i 42 298 66 01), a także na stronie internetowej www.kswp.org.pl.

T.O.