^ Powrót na górę

 

 

PCPR liderem projektu „Centrum dla Rodziny”

Rozmiar tekstu:

pcpr
Nowy projekt społeczny w powiecie sieradzkim, realizowany przez samorządy pod przewodnictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. Skorzysta z niego 309 osób niesamodzielnych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Projekt „Centrum dla Rodziny” realizuje czterech partnerów: Gmina Błaszki, Gmina Brzeźnio, sieradzki oddział Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oraz PCPR, który jest jego liderem. To właśnie ta powiatowa instytucja pozyskała pieniądze na realizację „Centrum dla Rodziny”.

Całkowita wartość projektu to 4 347 370,30 zł, z czego wkład własny wyniósł 652 182,00 zł. Pieniądze zostały pozyskane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne. Realizacja „Centrum dla Rodziny” rozpoczęła się 1 marca 2020, zakończy się do 30 września 2022 r.

– W ramach projektu w miejscu zamieszkania uczestników realizowane będą usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób niesamodzielnych. Będą też usługi poza miejscem zamieszkania, w postaci krótkookresowego pobytu wytchnieniowego dla osób niesamodzielnych. W projekcie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin zastępczych: konsultacje psychologiczne, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty wyjazdowe z elementami rekreacyjno-kulturalnymi dla wychowanków oraz grupy wsparcia dla rodzin zastępczych. Ponadto seniorzy będą mogli korzystać ze wsparcia w Klubie Seniora na terenie gminy Błaszki – wyjaśnia Krystyna Marcińczak, dyrektor PCPR w Sieradzu.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji do projektu będą miały osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także osoby z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

T.O.