^ Powrót na górę

 

 

Utrudnienia na drogach powiatowych w Brzeźniu

Rozmiar tekstu:

IMG 9599
Kierowcy przejeżdżający przez Brzeźnio powinni zachować szczególną ostrożność ze względu na odbywające się w tej miejscowości prace budowlane związane z budową kanalizacji. I mimo że inwestorem jest gmina, utrudnienia występują przede wszystkim na drogach powiatowych.

W Brzeźniu sukcesywnie realizowany jest projekt budowy kanalizacji. Prace powodują czasowe zmiany w organizacji ruchu, ale w perspektywie przyniosą poprawę warunków jazdy, ponieważ realizacja tego rodzaju inwestycji zazwyczaj wiąże się z modernizacją (odtworzeniem) stanu nawierzchni dróg po jej zakończeniu.

Obecne utrudnienia wynikają z tytułu zajęcia pasa drogowego, za które naliczane są opłaty według stawek przyjętych uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego. Obowiązujące stawki opłat na drogach powiatowych zostały przyjęte uchwałą nr XXVII/195/2012 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 14 grudnia 2012. Zgodnie z par. 2.1. tej uchwały za zajęcie 1 m kw. powierzchni jezdni opłata wynosi za każdy dzień odpowiednio:

przy zajęciu jezdni do 20 proc. szerokości – 3,50 zł,

przy zajęciu jezdni od 20 do 50 proc. szerokości – 6 zł,

przy zajęciu jezdni powyżej 50 proc. szerokości – 10 zł.

Za zajęcie 1 m kw. chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych opłata wynosi 3,50 zł za każdy dzień.

Stawki za zajęcie 1 m kw. powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia wynoszą:

poza obszarem zabudowanym – 20 zł,

w obszarze zabudowanym – 50 zł,

na drogowym obiekcie inżynierskim – 200 zł.

Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosowane są stawki w wysokości 50 proc. powyższych kwot.

Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego ustalone zostały następujące stawki za 1 m kw. powierzchni:

rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 0,70 zł,

rzut poziomy innych obiektów – 0,70 zł,

tymczasowy obiekt handlowy (stoisko) – 3 zł,

reklama – 3 zł,

witacze, informacje na temat jednostek podległych Powiatowi Sieradzkiemu i pomników pamięci narodowej – 0,01 zł.

W 2014 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu wydał 246 decyzji administracyjnych dotyczących zajęcia pasa drogowego. Naliczone z tego tytułu opłaty wyniosły 96.699,68 zł, przy czym wysokość uzyskanych w 2014 r. za zajęcie pasa drogowego środków wyniosła 424.548,06 zł. Kwota ta jest wyższa od naliczonych opłat dlatego, że część wnioskodawców, którzy otrzymali decyzje w 2013 r., należność uregulowała w 2014.

T.O.

IMG 9594  IMG 9605