^ Powrót na górę

 

 

Ważna informacja o gospodarce odpadami

Rozmiar tekstu:

rolnictwo
Uwaga podmioty gospodarujące odpadami! Na początku września bieżącego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach.

INFORMACJA dla podmiotów gospodarujących odpadami w związku z wprowadzonymi zmianami do ustawy o odpadach.

Starosta Sieradzki informuje, że z dniem 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1592), która wprowadziła znaczące zmiany do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018 poz. 992 ze zm.).

W świetle art. 14 ust.1 ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1592) posiadacz odpadów, który przed dniem 5 września 2018 r. uzyskał:

· zezwolenie na zbieranie odpadów

· zezwolenie na przetwarzanie odpadów

· zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

· pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów

jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, (tj. do dnia 5 września 2019 r.) złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku:

1. maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

2. największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

3. całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

4. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, jeżeli jest wymagana (art. 48a ustawy o odpadach).

Do wniosku, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy posiadacz odpadów dołącza:

1. operat przeciwpożarowy, jeżeli jest wymagany, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, wraz z postanowieniem komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, będącym uzgodnieniem przedmiotowego operatu, wykonany przez:

a. rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018, poz. 620) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

b. osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

2. zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach,

3. oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach,

4. oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:

a. fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b. prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna,

- nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach, ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy,

5. oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Jeżeli posiadacz odpadów nie złoży wniosku spełniającego wymagania, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., w terminie do 5 września 2019 r.,zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów WYGASA!

Dodatkowe istotne zmiany w ustawie o odpadach, które wprowadzają nowe wymagania dot.:

1. skrócenia okresu magazynowania odpadów z dotychczasowych 3 lat do 1 roku, rozumianego jako czasowe przechowywanie odpadów obejmujące:

a. wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,

b. tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,

c. magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów,

Powyższy okres dotyczy wszystkich posiadaczy odpadów, zarówno tych którzy prowadzą zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jak i tych którzy magazynują wytworzone przez siebie odpady.

2. ograniczenia łącznej ilości zbieranych odpadów.

W ramach zbierania odpadów łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, określonej w udzielonym zezwoleniu.

3. magazynowania niezanieczyszczonej gleby lub ziemi Niezanieczyszczona gleba lub ziemia, wydobyte w trakcie robót budowlanych, stanowiące odpady przeznaczone do wykorzystania do celów budowlanych w związku z budową obiektów liniowych w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202, 1276 i 1496), mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.

Przez zanieczyszczoną glebę lub ziemię rozumie się glebę lub ziemię, nie zwierające substancji powodujących ryzyko w ilościach przekraczających dopuszczalne zawartości tych substancji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 101a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska”

Okresy magazynowania odpadów, o których mowa w punktach 1, 3 niniejszej informacji liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

4. prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów od 22 lutego 2019 r.

Obowiązek dotyczy wszystkich posiadaczy odpadów, którzy prowadzą zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymagające uzyskania zezwolenia, z tym że ci, co uzyskali decyzję przed 5.09.2018 r., muszą zainstalować monitoring do 5.03.2019 r.

Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu.

Minister Środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych wizyjnego systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu, kierując się

koniecznością umożliwienia sprawowania nadzoru nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami (art. 25 ust. 8a ustawy o odpadach).

5. ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza odpadów, jeżeli jest wymagane

Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbierania odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

a. decyzji nakładającej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania

b. obowiązku wynikającego z art. 47 ust 5 ustawy o odpadach - w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzanej działalności polegającej na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów.

Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów oraz stawki zabezpieczenia roszczeń, której wysokość, za tonę magazynowanych odpadów, zostanie określona rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

W gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisie ubezpieczeniowej stwierdza się, że w dowolnym czasie, do wydania ostatecznej decyzji o zwrocie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 18 ustawy o odpadach, w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, powstałych w wyniku niewywiązania się przez podmiot z obowiązków określonych w niniejszej ustawie, w tym obowiązków wynikających z posiadanego zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, lub konieczności usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania, bank lub zakład ubezpieczeniowy uregulują zobowiązania na rzecz organu prowadzącego egzekucję tych obowiązków.

Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu jest wpłacane na odrębny rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a zabezpieczenie roszczeń w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej jest składane do tego organu, a w przypadku decyzji wydawanych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska - do wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Posiadacz odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres obowiązywania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów i po zakończeniu obowiązywania tych zezwoleń, do czasu uzyskania ostatecznej decyzji o zwrocie zabezpieczenia roszczeń, o której mowa w ust. 18 ustawy o odpadach.

Ponadto wyjaśniam, iż w przypadku, gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3 000 Mg (ton), organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów (w tym również jego zmiany) staje się Marszałek Województwa Łódzkiego.

Podmioty, które posiadają zezwolenia na gospodarowanie odpadami winny się zapoznać z nowymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1592), jak również innymi zmianami wprowadzonymi do ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.) oraz do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm.).

Teksty ww. ustaw dostępne są na stronie:

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1592/1 - dot. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000992 dot. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.) – tekst ustawy obejmuje wszystkie wprowadzone do tej pory zmiany

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799 dot. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.) – tekst ustawy obejmuje wszystkie wprowadzone do tej pory zmiany.

W przypadku wątpliwości dot. wprowadzonych zmian do ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu pod nr tel. 43 822 05 01 wew. 327, informacji udziela pani Marzena Urycka lub Barbara Ułanowska (naczelnik wydziału, tel. 43 822 49 15 wew. 326).

T.O.