^ Powrót na górę

 

 

Kreatywne przedszkole w SOSW

Rozmiar tekstu:

sosw
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu i Powiat Sieradzki (jako beneficjent) realizują projekt „Kreatywne przedszkole – dobry start w dorosłe życie!”, skierowany do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Projektem zostało objętych 13 przedszkolaków. SOSW przeprowadzi dla nich cykl zajęć ukierunkowanych na zwiększenie szans edukacyjnych i wyrównanie deficytów. Będą to zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i neurologopedyczne, surdopedagogiczne tyflopedagogiczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, terapeutyczne z elementami integracji sensorycznej i z elementami dogoterapii, terapeutyczno-psychologiczne, a także zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne, taneczne, sensoplastyczne i kulinarne.

W projekcie kreatywnego przedszkola weźmie udział również 20 nauczycieli placówki, którzy będą mogli skorzystać z form doskonalenia zawodowego w zakresie m.in. terapii miofunkcjonalnej i logopedycznej, integracji bilateralnej, diagnozowania i terapii autyzmu, obsługi oprogramowania wspomagającego terapię logopedyczną MÓWik, umiejętności komunikacyjnych (w tym komunikacji alternatywnej) oraz pedagogiki Montessori. Przejdą również Trening Umiejętności Społecznych.

Pozyskane na projekt pieniądze pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zostały pozyskane w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka Jakość Edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu to 302 115,71 zł, kwota dofinansowania wyniosła 256 785,71 zł. Różnica – 45 330 zł – to koszt niefinansowego wkładu własnego sieradzkiego samorządu powiatowego, który jest beneficjentem projektu. Kreatywne przedszkole ruszyło 1 września 2020 r. Zakończy się 31 sierpnia 2021 roku.

T.O.

projekt